Virtuele rechterhand staat onder de naam van Lepva en wordt in de Algemene Voorwaarden alsmede Privacy Policy ook wel benoemd als Lepva.

Algemene voorwaarden

Artikel 1.     Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Lepva”, en een “Opdrachtgever” waarop “Lepva” deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lepva, voor de uitvoering waarvan door Lepva derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de “Opdrachtgever” wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lepva en de “Opdrachtgever” zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Lepva niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Lepva in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 Artikel 2      Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Lepva zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Lepva kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de “Opdrachtgever” redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Lepva daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lepva anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lepva niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3      Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Lepva en de “Opdrachtgever” wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Lepva zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomst de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Is voor de voltooiing of uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de “Opdrachtgever” Lepva derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Lepva dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Indien Lepva gegevens behoeft van de “Opdrachtgever” voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de “Opdrachtgever” deze juist en volledig aan Lepva ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker heeft het recht uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever bovenop de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 5. Lepva heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Lepva is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren per maand. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Lepva de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de “Opdrachtgever” de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de “Opdrachtgever”, et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Lepva zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De “Opdrachtgever” aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Lepva gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Lepva bevoegde persoon en de “Opdrachtgever” akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Lepva op en is voor de “Opdrachtgever” evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Lepva een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de “Opdrachtgever” in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Lepva gehouden is, dan is de “Opdrachtgever” aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Lepva daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Lepva met de “Opdrachtgever” een vaste prijs overeenkomt, dan is Lepva niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de “Opdrachtgever” in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 Artikel 4     Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Lepva is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de “Opdrachtgever” de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Lepva ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de “Opdrachtgever” de verplichtingen niet zal nakomen; de “Opdrachtgever” bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Indien door de vertraging aan de zijde van de “Opdrachtgever” niet langer van Lepva kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Lepva bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lepva kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lepva op de “Opdrachtgever” onmiddellijk opeisbaar. Indien Lepva de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Lepva tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de “Opdrachtgever” toerekenbaar is, is Lepva gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de “Opdrachtgever” zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Lepva gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de “Opdrachtgever”, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Lepva, zal Lepva in overleg met de “Opdrachtgever” zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de “Opdrachtgever” toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Lepva extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de “Opdrachtgever” in rekening gebracht. De “Opdrachtgever” is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Lepva anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de “Opdrachtgever”, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de “Opdrachtgever” niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Lepva vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Lepva op de “Opdrachtgever” zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de “Opdrachtgever” een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de “Opdrachtgever” in rekening worden gebracht.

Artikel 5     Overmacht

 1. Lepva is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de “Opdrachtgever” indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lepva geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lepva niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Lepva of van derden daaronder begrepen. Lepva heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lepva zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Lepva kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Lepva ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lepva gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De “Opdrachtgever” is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6      Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Lepva aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Lepva aangegeven. Lepva is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de “Opdrachtgever” in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de “Opdrachtgever” van rechtswege in verzuim. De “Opdrachtgever” is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de “Opdrachtgever” in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Lepva heeft het recht de door “Opdrachtgever” gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Lepva kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de “Opdrachtgever” een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Lepva kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De “Opdrachtgever” is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Lepva verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De “Opdrachtgever” die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de “Opdrachtgever” in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de “Opdrachtgever”. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Lepva echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de “Opdrachtgever” worden verhaald. De “Opdrachtgever” is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7      Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Lepva in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Lepva totdat de “Opdrachtgever” alle verplichtingen uit de met Lepva gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Lepva geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De “Opdrachtgever” is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De “Opdrachtgever” dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lepva veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de “Opdrachtgever” verplicht om Lepva daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De “Opdrachtgever” verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Lepva ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Lepva gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de “Opdrachtgever” zich er jegens Lepva bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Lepva zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de “Opdrachtgever” bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Lepva en door Lepva aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lepva zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8          Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstem met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Lepva te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van het gebrek te omvatten, zodat Lepva in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever. De opdrachtgever dient gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de “Opdrachtgever” tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De “Opdrachtgever” blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Lepva opdracht gegeven heeft.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de “Opdrachtgever” geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, maar uit coulance wordt dit in de praktijk wel gedaan.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Lepva de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn vervangen of herstellen. In geval van vervanging is de “Opdrachtgever” gehouden om de vervangen zaak aan Lepva te retourneren en de eigendom daarover aan Lepva  te verschaffen, tenzij Lepva anders aangeeft.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Lepva daardoor gevallen, integraal voor rekening van de “Opdrachtgever”.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lepva en de door Lepva bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9      Aansprakelijkheid

 1. Indien Lepva aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Lepva is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lepva is uitgegaan van door of namens de “Opdrachtgever” verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Indien Lepva aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lepva beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Lepva is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Lepva is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lepva aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lepva toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de “Opdrachtgever” aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Lepva is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lepva of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10  Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de “Opdrachtgever” over op het moment waarop zaken aan de “Opdrachtgever” in de macht van de “Opdrachtgever” worden gebracht.

 

 

Artikel 11  Vrijwaring

 1. De “Opdrachtgever” vrijwaart Lepva voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Lepva  toerekenbaar is.
 2. Indien Lepva uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de “Opdrachtgever” gehouden Lepva zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de “Opdrachtgever” in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Lepva, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Lepva en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de “Opdrachtgever”.

 Artikel 12  Intellectuele eigendom

 1. Lepva behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Lepva heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de “Opdrachtgever” ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel  13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lepva partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van “Lepva” is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft “Lepva” het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 Artikel 14  Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Almere.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met “Lepva”.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.